logo

Aktualności

Spotkanie słuchaczy gimnazjum z Wandą Cebulką

W dniu 26 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie słuchaczy gimnazjum z Wandą Cebulką, autorką książek o historii Grodkowa.

12

Pani Wanda Cebulka, absolwentka naszej szkoły, po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczęła studia na Uniwersytecie Opolskim, na Wydziale Filologiczno-Historycznym- specjalność historia. Napisała trzy książki na temat dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej.
W dniu dzisiejszym przeprowadziła prelekcję dla uczniów gimnazjum dla dorosłych na temat historii naszego miasta i ziemi grodkowskiej. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż na przestrzeni ostatnich lat ukazało się w Polsce co najmniej kilka zwartych publikacji poświęconych ziemi grodkowskiej, co stanowi spory postęp w porównaniu z okresem wcześniejszym. Przeszłość Grodkowa i jego okolic stała się przedmiotem zainteresowania sporej grupy badaczy, naukowców i entuzjastów historii. Oprócz opracowania zbiorowego pod redakcją R. Kaczmarka ukazały się cztery jej publikacje, w których obok historii regionu opisała istniejące wcześniej na tym obszarze grupy wyznaniowe.

A oto strona tytułowa ostatniej książki Pani Wandy Cebulki:

13

Młodzież gimnazjalna z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji Pani W. Cebulki, jednocześnie uzyskała dużo informacji na temat historii naszego regionu.

Zajęcia z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W dniu 25 lutego 2016r. odbyły się zajęcia z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie dla gimnazjalistów. Tematyka dotyczyła wzorców prawidłowego zachowania wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy i agresji.

8

9

Celem zajęć było:
• Uświadomienie zagrożeń płynących z przemocy i agresji,
• Stopniowe eliminowanie aktów agresji fizycznej i psychicznej,
• Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
• Poznanie metod pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie problemów,
• Tworzenie osobistego systemu wsparcia jako czynnika chroniącego przed podejmowaniem ryzykownych zachowań,
• Zwiększenie dobrego samopoczucia,
• Polepszenie atmosfery interpersonalnej,
• Poznawanie podstawowych przyczyn agresji wśród młodzieży,
• Wdrażanie do aktywnej pracy w grupie,
• Wskazanie młodzieży właściwej drogi w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia warsztatowe były przeplatane filmami informującymi o skutkach negatywnych zachowań. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.

Warsztaty zawodoznawcze zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu

3

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OFERUJE:

- porady indywidualne oraz zajęcia grupowe
- treningi i warsztaty umiejętności osobistych
- aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach
- możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych
- metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działan

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu przeprowadzili zajęcia w Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie. Tematyka zajęć oscylowała wokół predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz ich związku z przyszłym miejscem pracy.

4

5

Uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych to osoby w dużej mierze pełnoletnie, które z różnych powodów nie ukończyły gimnazjum w normalnym trybie. Ze względu na obowiązek szkolny oraz problemy ze znalezieniem pracy, muszą swe wykształcenie uzupełnić. Stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych.
Każdy młody człowiek, bez względu na stan zdrowia, zachowanie, powinien wiedzieć jak wygląda rynek pracy, co on sam może mu zaoferować i czego oczekiwać. Powinien mieć możliwość poznania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. Dlatego właśnie, doradcy zawodowi z opolskiego MCIZ bardzo chętnie przeprowadzają zajęcia również w tych bardziej wymagających placówkach. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego.

Po odbytych zajęciach zrobino pamiątkowe zdjęcie z wychowawcą klasy Witoldem Pietrukiem przed busem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

6

7

EGZAMINY SEMESTRALNE

sesja1

W dniach 14 (czwartek), 15 (piątek), 16 (sobota) stycznia 2016 r. odbędą się egzaminy semestralne dla słuchaczy wszystkich typów szkół. Obecność jest obowiązkowa !!!