Opiekun osoby starszej

Zawód: Opiekun osoby starszej 341202

Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.


Kwalifikacje: 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej


Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun osób starszych, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: czwartek-piątek godz. 15.00-19.30, soboty godz. 8.00 – 14.00


Płatność:

Opłata miesięczna: 100 zł (oprócz lipca i sierpnia)


Opis kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;

dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Miejsca pracy:

  • placówki pomocy społecznej,
  • sanatoria,
  • środowisko domowe,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK