Terapeuta zajęciowy

Zawód: Terapeuta zajęciowy (instruktor terapii zajęciowej) 325907


Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.


Kwalifikacje: 

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie terapeuta zajęciowy, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego.

System kształcenia:

Stacjonarna. Zajęcia odbywają się według harmonogramu w czwartki, piątki i soboty.

Płatność:

Opłata miesięczna: 100 zł (istnieje możliwość zwolnienia z opłat - proszę pytać w sekretariacie).


Opis kierunku:

Terapia zajciowa to wykorzystanie różnorodnych form aktywnoci yciowej (pracy, sztuki, aktywnoci społecznej) jako jednego z rodkw rehabilitacyjno – leczniczych, w celu szybszego przywrcenia pacjentom utraconych funkcji i sprawnoci, a w przypadku zmian nieodwracalnych pomocy w wytworzeniu funkcji zastpczych. Terapia zajciowa wykorzystywana jest głwnie w pracy z osobami niepełnosprawnymi - intelek- tualnie i fizycznie oraz chorymi psychicznie. Jednake działania terapeutyczne mog by skierowane take do osb starszych, dzieci 

z problemami w uczeniu si, osb niedostosowanych czy wykluczonych społecznie.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Miejsca pracy: 

W Polsce terapi zajciow kojarzy si zwykle z „warsztatami terapii zajciowej”, cho jest to tylko jedna z placwek, w ktrej prowadzone s tego typu działania. Terapeuta zajciowy moe take podjąć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, Miejskich Orodkach Pomocy Społecznej, szpitalach i dziennych oddziałach Psychiatrycznych, Zakładach Aktywnoci Zawodowej, placwkach rehabilitacji, wietlicach terapeutycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora i innych placwkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK